/Vizită la sediul Autorităţii Navale Române

Vizită la sediul Autorităţii Navale Române

 Fotografii eveniment

Clubul Amiralilor a desfăşurat o vizită cu scopul documentării şi schimbului de experienţă, la sediul Autorităţii Navale Române, grupul fiind primit cu deosebită amabilitate de către directorul general, domnul Laurenţiu Cazan, împreună cu factorii principali de decizie ai Centrului Maritim de Coordonare, VTSIM (Vessel Traffic Services Information and Management) şi MRCC (Maritime Rescue Co-ordination Centre).

Cu această ocazie, după o amplă prezentare a Centrului Maritim de Coordonare, care a inclus VTSIM şi MRCC, s-a facut o scurtă prezentare a principalelor responsabilităţi şi misiuni ale Autorităţii Navale Române (ANR).

În urma discuţiilor purtate, au fost identificate unele aspect referitoare la modalitaţile de sprijin reciproc între ANR şi Clubul Amiralilor, domnul Laurenţiu Cazan făcând aprecierea că experienţa membrilor Clubului trebuie să fie fructificată prin angrenarea cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor proiecte legislative, învăţământul de marina, dar şi în alte domenii.

ANR este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor.

Structura organizatorică a Autorităţii Navale cuprinde aparatul propriu central (constituit din direcţii, servicii, birouri) şi organele teritoriale operative, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu.

Aparatul central al ANR are în componenţa sa serviciile funcţionale, Direcţia Personal Navigant, Direcţia Inspecţii, Siguranţă şi Securitate Navală, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

În subordinea Autorităţii Navale se află 5 căpitănii zonale la Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicţie specifice. Zonele de jurisdicţie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general şi se aprobă de către Consiliul de Conducere al ANR.

În exercitarea atribuţiilor sale, ANR urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective strategice:

Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor.

Autoritatea Navală Română este o instituţie publică înfiinţată prin fuziunea Inspectoratului Navigaţiei Civile cu Regia Autonomă „Registrul Naval Român”.

În subordinea Autorităţii Navale se află 5 căpitănii zonale la Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicţie specifice.

Principalele responsabilităţi ale ANR sunt:

– asigurarea şi dezvoltarea standardelor de siguranţă a navigaţiei în porturile româneşti;
– perfecţionarea sistemului de examinare şi certificare a personalului navigant român;
– asigurarea activităţii de căutare şi salvare, conform prevederilor convenţiei SAR 79;
– efectuarea de controale pentru prevenirea poluărilor de la nave;
– monitorizarea debalastărilor, a bunkerărilor şi a predării deşeurilor;
– investigarea incidentelor de poluare de la nave, în urma sesizărilor (exclusiv cele cu caracter penal);
– transpunerea în legislaţia română a acquis-ului comunitar;
– monitorizarea în timp real a acquis-ului comunitar şi adoptarea în mod corespunzător a măsurilor operative ce se impun, coordonarea activităţii de transpunere a acestuia în legislaţia română;
– coordonarea activităţii de transpunere în legislaţia românească a convenţiilor şi a altor reglementări de interes pentru ţara noastră, a amendamentelor la convenţiile internaţionale la care România este parte;
– identificarea obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în domeniul transporturilor navale;
– întărirea disciplinei economico-financiare, creşterea constantă a veniturilor prin atragerea de noi surse de venituri, precum şi prin controlul judicios al costurilor, inclusiv prin reducerea continuă a creanţelor;
– consolidarea bazei tehnico-materiale prin continuarea politicii de dezvoltare şi modernizare a patrimoniului instituţiei;
– dezvoltarea sistemului informatic şi de comunicaţii al instituţiei, integrarea în proiectele internaţionale privind schimbul de informaţii în domeniul maritim;
– motivarea şi implicarea întregului personal ANR în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale instituţiei;
– ridicarea nivelului de cunoştinţe de specialitate a personalului ANR şi creşterea performanţelor profesionale ale angajaţilor prin efectuarea de cursuri de instruire;
– îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate către clienţi, reducerea birocraţiei şi eficientizarea activităţii.

Având ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sale, din luna decembrie 2001, instituţia este certificată conform cerinţelor standardului ISO 9001/2008 de către Societatea de Clasificare Germanischer Lloyd.
SERVICIUL TRAFIC MARITIM (VTS)

– supraveghează, coordonează şi monitorizează traficul naval în zona VTS Constanţa
– asigură organizarea şi managementul traficului ȋn zona VTS prin furnizarea de informări, avizări şi recomandări navelor, în scopul prevenirii situaţiilor potenţial periculoase în trafic, a incidentelor şi accidentelor de navigaţie în zona VTS
– suspendă traficul naval în condiţii hidro-meteorologice deosebite (furtună, ploi, ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusă, etc.), cu aprobarea căpitanului şef de port şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti
– informează navele cu privire la zonele temporar interzise navigaţiei şi/sau periculoase pentru navigaţie, în zona VTS
– informează corespunzător piloţii navelor aflate în manevră asupra traficului în bazinul portuar şi rada interioară

SERVICIUL SAR-POLUARE
– organizează şi coordonează activitatea de căutare şi salvare a vieţilor omeneşti pe mare în zona maritimă de responsabilitate a României
– organizează şi coordonează activitatea de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi de intervenţie pentru depoluare
– coordonează acţiunile de intervenţie ale Diviziei pentru Operaţiuni Maritime (DOM) din cadrul Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină (CODM), constituită din forţele de intervenţie care acţionează pe mare în timpul operaţiunilor de răspuns la poluare marină
– este Punct Naţional Operativ de Contact – maritim în regim de lucru permanent, pentru poluările maritime produse de nave şi alte surse
– este Punct Naţional de Contact pentru Grupul Tehnic Consultativ de pregătire şi răspuns în caz de poluare marină (CTG MPPR-Consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response, din cadrul EMSA)
– este Punct Naţional de Contact pentru sistemul CECIS (Common Emergency Communication and Information System), sistem de alertare electronică via Internet şi de facilitare a comunicaţiilor în caz de urgenţe şi poluări, dintre statele membre UE
– este Punct Naţional de Contact pentru Comisia Mării Negre, AG – ESAS (Advisory Group- Environmental Safety Aspects of Shipping), stabilit conform Legii 98/92 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării
– iniţiază acţiuni în vederea încheierii de protocoale cu instituţii şi organisme capabile şi abilitate să intervină în cazul acţiunilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, respectiv a poluărilor marine cu hidrocarburi sau alte substanţe poluante
– primeşte, interpretează şi coordonează verificarea la faţa locului a mesajelor de alertă primite prin serviciul CleanSeaNet
– introduce date şi informaţii în sistemul SafeSeaNet, (Sistemelectronic de furnizare şi stocare a informaţiilor între statele membre ale Uniunii Europene), în cazul producerii unui incident SAR (căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare), incidente de poluare marină sau cazuri de nave care întâmpină probleme în predarea deşeurilor la facilităţile portuare de preluare
– emite Certificate CLC/1992, privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, pentru navele tanc ce transportă mai mult de 400 mt hidrocarburi
– emite Certificate Bunkers, de asigurare sau altă garanţie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime
– elaborează planurile de cooperare cu navele de pasageri care fac escală în porturile maritime româneşti, respectiv tranzitează zona maritimă de responsabilitate SAR a României.