/Contraamiral de flotilă prof.univ.Dr.ing. VERGIL CHIŢAC

Contraamiral de flotilă prof.univ.Dr.ing. VERGIL CHIŢAC

1. DATE PERSONALE
Data naşterii: 10.09.1962
Locul naşterii: com. Istria, jud. Constanţa
Naţionalitate: română
Starea civilă: căsătorit
2 copii

2. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI
1981–1986 – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Secţia Nave;
1986 – inginer în profilul Mecanic, specializarea Nave;
1992–1999 doctorand al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi;
1999 – doctor în ramura de ştiinţă Tehnică, specializarea Hidromecanică Navală şi Structuri Navale, cu teza Comportarea în mare agitată a navelor multicorp;
2012 – Absolvent al Colegiului Naţional de Apărare.

3. FUNCŢII DIDACTICE ŞI LOCUL DE MUNCĂ
1986–1990 – Asistent universitar la catedra de Tehnologie şi Mecanica Navei a Institutului de Marină “Mircea cel Bătrân”;
1990–2000 – Şef de lucrări la catedrele “Tehnologie şi Mecanica Navei” şi “Maşini şi Instalaţii Navale”;
2000–2009 – Conferenţiar universitar la catedrele “Mecanică navală” şi “Arhitectură Navală, Management Naval şi Portuar” din Facultatea de Marină Civilă;
2009-2010 – Profesor universitar la catedra “Arhitectură Navală, Management Naval şi Portuar” din Facultatea de Marină Civilă
2001-2002 şi 2003-2004 ¬ Decan al Facultăţii de Marină Civilă
2004 – 2008 – Prorector didactic şi cu cercetarea ştiinţifică al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”
2008 – 2010 – Prorector didactic al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”
2010 – prezent – Rector (Comandant) al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

4. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Activitatea didactică
– Curs la disciplinele: Mecanisme, Hidromecanică şi Teoria Valurilor, Teoria şi Construcţia Navei, Interacţiunea Corpului Navei cu Apa (studii masterale), Managementul asietei, stabilităţii şi încărcării structurale a navei (studii masterale)
– Seminarii la disciplinele: Mecanisme, Mecanisme şi Organe de Maşini, Geometrie Descriptivă şi Desen Tehnic, Hidromecanică şi Teoria Valurilor, Teoria şi Construcţia Navei, Interacţiunea Corpului Navei cu Apa (studii masterale)
– Laborator la disciplina Tehnologia Materialelor
– Proiect la disciplinele: Mecanisme şi Organe de Maşini, Teoria şi Construcţia Navei
– Participarea în comisiile examenului de diplomă la specializările: Navigaţie şi Tansport Maritim şi Electromecanică Navală şi în comisiile examenului de dizertaţie la specializarea Optimizarea Funcţionării Instalaţiilor Energetice Navale

Activitatea ştiinţifică
– 6 brevete de inovaţie;
– 23 proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare, din care (6) în calitate de director / responsabil de proiect (1 grant internaţional) şi (12) în calitate de membru în echipa de cercetare, cu rezultate care se aplică în unităţi economice sau la bordul navelor din Marina Militară sau Comercială;
– coordonarea cercului ştiinţific de „Hidrodinamica Navei” având ca rezultat îndrumarea a numeroase lucrări prezentate de studenţi la diferite manifestări ştiinţifice studenţeşti;
– participarea în comisiile de susţinere publică a 20 teze de doctorat în domeniile fundamental „Ştiinţe Inginereşti” şi “Ştiinţe militare şi informaţii.”

5. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI
• Tratate, monografii: 1 ca unic autor
• Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 3 din care 1 ca unic autor
• Manuale, cursuri universitare publicate: 4 din care 1 ca unic autor
• Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS: 24 din care 12 ca unic sau principal autor
• Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN), 24 din care 9 ca unic sau prim autor

6. DISTINCŢII ŞI DECORAŢII:
• Semnul Onorific „În Serviciul Armatei”pentru 15 ani de activitate, 2000;
• Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, 2004;
• Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate, 2005;
• Emblema de Onoare a Armatei României, 2010;
• Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate, 2010.
• Emblema de Onoare a Statului Major General, 2011

ALTE DATE
• Membru în comitetul de recenzie al Buletinului Ştiinţific al ANMB
• Membru în consiliul editorial al Editurii ANMB, editura acreditată CNCSIS
• Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al ANMB în perioada 2004 – 2008
• Preşedinte al subgrupului de lucru 4 „Framework agreement for administrative and legal challenges”al programului „European Initiative for the Exchange of Young Officers modelled by Erasmus” aprobată de Consiliul Uniunii Europene prin documentul 15465/08COSDP 1007- dated 10 Nov 08 (Political declaration)
• Preşedinte al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din ANMB, responsabil cu implementarea şi menţinerea în universitate a Sistemului de Management al Calităţii conform standardului internaţional ISO 9001/2000 şi conform standardelor şi indicatorilor de performanţă aşa cum sunt prevăzute în „Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS” aprobată prin HG 1418 din 10.11.2006
• Absolvent a cursurilor de „Sisteme de Management al Calităţii conform standardelor EN 45012:1998, ISO 9001:2000 şi ISO 14001:1996” şi „Formare auditori interni ai Sistemului de Management al Calităţii
• Evaluator în cadrul examenelor de acordare a brevetelor de ofiţeri maritimi, conform standardelor IMO, STCW’ 95
• Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale (Nautical Institute – Romanian Branch, Liga Navală Română)
• Evaluator ARACIS în cadrul activităţii de evaluare a programelor de studii derulate de universităţi;
• Evaluator al proiectelor de cercetare depuse pentru competiţia PNCDI