/Asociaţia „Clubul Amiralilor” – zece ani de istorie

Asociaţia „Clubul Amiralilor” – zece ani de istorie

 Fotografii eveniment

Într-o reală atmosferă de sărbătoare, pe data de 28 iunie 2014, a avut loc aniversarea a zece ani de istorie a Clubului Amiralilor.
Ceremonia specifică s-a desfășurat în Constanţa, bucurându-se de prezenta unui număr mare de membrii ai asociaţiei, împreună cu soţiile.
Activitatea s-a bucurat de atenţia si participarea, ca invitat de onoare, a dl. general locotenent (av) dr. Stefan Dănilă, şeful Statului Major General.
În mod tradiţional, activitatea a debutat cu ceremonialul ridicării Pavilionului, condus și executat de studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, viitorii amirali ai Marinei Române.
Dl Vam Dorin DĂNILĂ, președintele Clubului Amiralilor, a avut amabilitatea să declare deschisă adunarea festivă dedicată aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Clubului Amiralilor, iar dl. contraamiral Constantin Nasuia, membru al Colegiului Director și membru fondator al asociaţiei, a prezentat un scurt istoric al asociaţiei.
Dl. general locotenent (av) dr. Stefan Dănilă, seful Statului Major General a subliniat in cuvântul său, aprecierea pe care o are pentru activitatea Asociaţiei, aceasta constituind un exemplu pentru celelalte categorii de forte precum si o modalitate concretă de sprijinire a organizaţiei militare.
Mesajul de felicitare transmis de seful Statului Major al Fortelor Navale, dl. cam. Alexandru Mirsu, a fost citit de seful Instrucţiei si Doctrinei din SMFN, dl.cam. fl. Constantin Ciorobea.
Într-un moment emoţionant, cu ocazia aniversarii a zece ani de istorie a Clubului Amiralilor, membrii asociaţiei au primit medalia aniversară și brevetul. În mod simbolic şi ca o recunoaștere a contribuţiei la constituirea şi istoria Clubului Amiralilor, membrii decedaţi ai clubului, reprezentaţi de soţii, au primit însemnele aniversare.
Au fost primite cadouri simbolice din partea Asociatiei Ofiterilor din Marina Militară, a Asociatiei Maistrilor Militari de Marină, precum si un număr semnificativ de mesaje de felicitare.
Profitând de acest moment aniversar, s-a desfășurat ceremonialul de primire de primire in Clubul Amiralilor a dl. cam fl.(r) Dumitrașcu Ion si a dl. cam fl. Frăţilă Tiberiu.
Nu au fost uitaţi nici cei 14 membri ai Clubului Amiralilor, care au mai adăugat încă o pagină în cartea vieţii și anume:
V.Am.(r) ANGHEL Petru
V.Am.(r) BARBU Victor
C.Am. (r) BLIDEA Aurel Victor
C.Am. (r) BOIAN Ion
C.Am.fl (r) BOTEZATU Valentin
Gl.mr. vet. CONSTANTIN Gheorghe
V.Am.(r) DĂNILĂ Dorin
C.Am.fl(r) MARINESCU Mihai
C. Am MIRŞU Alexandru
C.Am.(r) PETRIA Gheorghe
C.Am.(r) RUSMĂNICĂ Mircea
C.Am.fl (r) RUSU Costică
V.Am. (r) STOICA Virgil
C.Am.(r) ZEMBA Anatolie

In finalul activităţii aniversare, au fost făcute fotografii de grup.

Prin constituirea Clubului Amiralilor s-a dorit formarea unei organizaţii de elită, cu o conduită tipică celor mai elegante organizaţii similare şi cluburi în domeniu, din societăţile statelor democratice dezvoltate şi în mod deosebit din înalta societate britanică.
Cum ne-am constituit?
Asociaţia „Clubul Amiralilor” a fost constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, actualizată prin Ordonanţa de Guvern nr. 37/2003, cu aprobarea Ministrului Apărării Naţionale, prin voinţa a 31 de amirali activi, în rezervă şi în retragere, exprimată în Adunarea Generală de constituire a asociaţiei din 28 februarie 2004.
În constituirea Clubului Amiralilor am parcurs două etape. O primă etapă, destul de lungă, de informare, pe care am realizat-o în ţările dezvoltate din vestul Europei, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut în funcţia de prim-locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Navale cu amirali şi alte personalităţi din aceste ţări. O altă perioadă de informare foarte rodnică a constituit-o marşul de instrucţie cu nava Constanţa, pe care l-am condus în 1995, în care am vizitat patru ţări din care m-am inspirat: Portugalia, Olanda, Belgia şi Anglia. O a doua etapă a pregătirii constituirii Asociaţiei „Clubul Amiralilor” am desfăşurat-o în primii doi ani de pensie, în perioada 2001-2002 şi o parte din 2003, când, prin întâlnirile pe care le-am avut cu colegii în rezervă şi activitate, am constatat că se simte nevoia creării unui loc pentru această categorie de ofiţeri care să se întâlnească, prilej cu care să-şi poată valorifica atât acumulările din perioada de activitate, cât şi o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber pentru dânşii şi familiile acestora.
După perioada de informare, în anul 2003, am trecut concret la activităţi. M-am documentat şi am identificat că în ţară trăiesc 58 de amirali activi, în rezervă şi retragere. În perioada premergătoare datei reuniunii de constituire a asociaţiei, personal am organizat mai multe întâlniri colegiale cu amiralii şi în urma discuţiilor cu aceştia am acţionat pentru constituirea unui comitet de iniţiativă, în sensul identificării tuturor acestor amirali cu adresă şi nume şi organizarea activităţilor pregătitoare pentru constituirea Asociaţiei „Clubul Amiralilor”.
Comitetul de iniţiativă, compus din Vam. (r) Stoica Virgil, Vam.(r) Ştefan Ilie şi Cam.(r) Petre George, a organizat şi desfăşurat următoarele activităţi: identificarea celor 58 de amirali activi, în rezervă şi în retragere, care pot deveni membrii ai asociaţiei; întocmirea proiectului Statutului Clubului Amiralilor; întocmirea şi distribuirea invitaţiilor şi proiectului Statutului Clubului Amiralilor către cei 58 de amirali identificaţi de comitetul de iniţiativă, pentru a participa la Adunarea de constituire a Asociaţiei; stabilirea datei de desfăşurare a acestei adunări în ziua de 24.01.2004, ora 10.00; întocmirea documentelor necesare şi înaintarea acestora către Serviciul Relaţii cu Publicul şi cooperare cu O.N.G. din Ministerul Justiţiei pentru a obţine dovada disponibilităţii denumirii Asociaţiei „Clubul Amiralilor”, aceasta fiind acordată cu nr. 24481 din 24.02.2004. Reuniunea de constituire a Asociaţiei „Clubul Amiralilor” nu s-a putut desfăşura pe data de 24.01.2004 şi a fost replanificată pe data de 28.02.2004 ora 10.00 la Hotelul Militar Constanţa – Sala Union. La invitaţia noastră au răspuns 31 de amirali activi, în rezervă şi în retragere, pe care i-am declarat membri fondatori ai asociaţiei. Reuniunea de constituire s-a desfăşurat după următoarea ordine de zi: informarea privind legislaţia de funcţionare a asociaţiilor neguvernamentale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, actualizată prin Ordonanţa de Guvern nr. 37/2003; constituirea asociaţiei şi acordarea denumirii „Clubul Amiralilor”; discutarea şi aprobarea statutului „Clubului Amiralilor”; alegerea primului Consiliului Director; desemnarea cenzorului asociaţiei; stabilirea valorii taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare; desemnarea persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.
În urma acestei reuniuni s-a luat hotărârea de acordare a denumirii asociaţiei „Clubul Amiralilor”; aprobarea statutului asociaţiei cu observaţiile şi completările făcute de către membrii în cadrul adunării, precum şi alegerea primului Consiliu Director în următoarea compunere: preşedinte Am. (r) Anghelescu Gheorghe; vicepreşedinte Vam.(r) Stoica Virgil şi membrii: Cam.(r) Chiril Ioan, Cam.(r) Nasuia Constantin, Cam.(r) Eremie Nicolae. Ulterior, din trei în trei ani, Adunările Generale ale Clubului Amiralilor au ales noi componenţe ale Consiliului Director.
În perioada următoare s-au desfăşurat activităţi de autentificare a documentelor asociaţiei (statutul asociaţiei, actul constitutiv şi contractul de comodat privind sediul asociaţiei), necesare înscrierii la Judecătoria Constanţa, finalizată prin Hotărârea judecătorească nr. 131 din 21.06.2004, când asociaţia a dobândit personalitate juridică şi a fost înscrisă la Grefa Judecătoriei Constanţa.
Pe data de 21.06.2004 au fost finalizate activităţile de constituire a asociaţiei, aceasta fiind desemnată ca „Ziua Asociaţiei Clubul Amiralilor”, astăzi sărbătorind 10 ani de activitate a acesteia. În data de 10.12.2004 a fost obţinut Certificatul de Înregistrare Fiscală de la Direcţia Financiară a Primăriei Constanţa, având codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 17027914.
Din Clubul Amiralilor fac parte amirali activi, în rezervă şi în retragere care îşi exprimă acordul în acest sens, respectă statutul asociaţiei, participă la adunările generale şi la activităţile organizate de către Consiliul Director al Clubului.
La sărbătorirea celor 10 ani de la înfiinţare, Clubul Amiralilor numără 78 de membri şi se constituie într-o entitate menită să promoveze legăturile profesionale şi spirituale dintre amiralii României, să asigure cadrul organizaţional de manifestare a preocupărilor culturale şi ştiinţifice ale acestora.
Ce am făcut timp de 10 ani?
Conform prevederilor statutare, Clubul Amiralilor este o asociaţie neguvernamentală, autonomă şi apolitică, constituită în scopul afirmării şi menţinerii unor relaţii colegiale bazate pe solidaritate şi camaraderie între amiralii României, precum şi stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii şi lucrări referitoare la problematica Forţelor Navale.
Pentru realizarea acestui scop, Clubul Amiralilor se va manifesta permanent ca un factor de coeziune pentru o idee comună, ca o expresie a solidarităţii camaradereşti în toate situaţiile, ca un promotor al tradiţiilor şi valorilor culturii marinăreşti, ca o sursă de creştere a prestigiului Marinei în cadrul societăţii şi ca o punte pentru cunoaşterea Marinei Române peste hotare.
În statut am prevăzut ca obiective ale Clubului Amiralilor: menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi respect între amiralii activi şi cei în rezervă şi în retragere; stabilirea şi dezvoltarea unor ani de la constituirea ni de la constituirea Asociaţiei „Clubul Amiralilor” Amiralilor
relaţii de colaborare cu organizaţii similare din alte state; stimularea preocupărilor ştiinţifice ale amiralilor pentru elaborarea de studii, sinteze, memorii şi publicarea de lucrări referitoare la problematica Forţelor Navale şi securităţii maritime; să ofere membrilor Clubului şi familiilor acestora un cadru adecvat şi plăcut de petrecerea timpului liber. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Consiliul Director al Clubului Amiralilor a întocmit programe anuale şi lunare în care sunt cuprinse principalele activităţi.
În cei 10 ani de existenţă au fost prevăzute şi realizate activităţi care să menţină şi să dezvolte: solidaritatea şi camaraderia; tradiţiile Marinei şi Armatei; imaginea Marinei în ţară şi străinătate; relaţiile şi comunicarea cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate. În acest sens au avut loc dezbateri teoretice pe teme de doctrină şi strategie navală. Membrii Clubului Amiralilor au participat şi au prezentat lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în special în instituţiile de învăţământ militar. De asemenea, elaborarea de lucrări de sinteză care să transmită experienţa acumulată în anumite domenii; informări privind noi apariţii editoriale cu subiecte de marină, cele mai valoroase lucrări fiind selecţionate şi premiate anual în cadrul „Galei decernării premiilor Clubului Amiralilor”; întâlniri cu personalităţi ale vieţii militare, ştiinţifice, culturale, militare şi politice şi participarea la activităţi organizate de organele administraţiei locale pentru a face cunoscută realitatea din viaţa Marinei şi Armatei; participarea la sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa Marinei şi Armatei; aniversări legate de dobândirea gradului de amiral, înaintări în grad, treceri în rezervă şi pensionări; întâlniri colegiale ale membrilor clubului; sărbătorirea zilelor de naştere şi ale zilelor onomastice ale membrilor clubului; acordarea de distincţii onorifice (diplome, plachete, insigne, scrisori); acordarea de diplome şi premii şefilor de promoţii din instituţiile de învăţământ ale Marinei Militare, în fiecare an; premierea celor mai valoroase lucrări cu tematică de marină în domeniile stabilite de Adunarea Generală a Clubului Amiralilor, precum şi alte activităţi cu caracter ştiinţific şi recreativ.
Prin activităţile desfăşurate în cei 10 ani de existenţă, Clubul Amiralilor s-a manifestat ca un promotor în domeniul artei militare navale, membrii săi publicând tratate şi studii privind probleme de actualitate precum: contribuţia Forţelor Navale Române la consolidarea securităţii şi stabilităţii în zona Mării Negre; importanţa Dunării pentru NATO şi UE; Marea Neagră, spaţiu de confluenţă a intereselor strategice; conducerea Forţelor Navale în operaţii multinaţionale. Acestea sunt doar câteva din lucrările şi studiile publicate de membrii Clubului Amiralilor.
Anual, Clubul Amiralilor a premiat cele mai valoroase lucrări care tratează problematica maritimă şi fluvială românească în următoarele domenii: Teorie şi artă militară navală; Ştiinţă şi tehnică navală; Legislaţie maritimă şi fluvială; Istorie şi geografie navală; Navigaţie, transport maritim şi activitate portuară; Lucrări enciclopedice şi publicistică de marină; Literatură memorialistică şi umoristică.
Prin acordarea anuală a acestor premii, Clubul Amiralilor şi-a adus o contribuţie însemnată la informarea opiniei publice cu privire la problemele puterii maritime şi dezvoltarea conştiinţei maritime naţionale.
În fiecare an, activitatea s-a bucurat de popularitate în rândul personalului din Marină, dar şi al populaţiei civile. Au mai fost şi alte iniţiative menite a contribui la creşterea rolului Clubului Amiralilor: desemnarea şi premierea ofiţerului anului; încheierea unui protocol de colaborare cu celelalte asociaţii cu specific de marină; participarea la târguri de carte, precum şi atragerea tinerilor aspiranţi în elaborarea de studii, de lucrări cu tematică de marină şi prezentarea acestora cadrelor din unităţi şi membrilor Clubului Amiralilor. În această idee aş sublinia faptul că, anul acesta, absolvenţii Academiei Navale şi-au prezentat lucrările de diplomă în cadrul şedinţei asociaţiei şi s-au bucurat de un mare succes. De asemenea, am mai desfăşurat vizite anuale la Mânăstirea Dintr-un Lemn şi la mormântul amiralului Horia Măcellariu de la Cozia. Am participat la activităţi de comemorare a eroilor marinari din Deltă şi de pe fluviu şi la dezvelirea unei plăci comemorative la Mânăstirea Dintr-un Lemn, în cinstea eroilor marinari şi aviatori căzuţi pentru România.
De un real succes s-au bucurat, de asemenea, prezentările unor ofiţeri pe diverse teme şi domenii de activitate şi aş exemplifica prin ultimele două din luna aprilie. Prezentarea doctorului Mirică Dan, şeful Centrului de Medicină Navală, despre organizarea, dotarea şi posibilităţile medicale ale Centrului. O informare deosebită a făcut lt. cdor. Mihai Ghibu privind dotarea, pregătirea şi acţiunile forţelor speciale din Marina Română în teatrele de operaţiuni militare, mod de acţiune pe care noi în activitate nu prea l-am cunoscut pentru că acestea au apărut ulterior ieşirii noastre la pensie, a celor mai în vârstă. Şi faptul că acesta a fost desemnat „soldatul universal în anul 2013”, am văzut şi noi cum arată un soldat universal după noile criterii de apreciere.
Am preciza că suntem în curs de stabilire a unor legături cu asociaţii similare din străinătate.
În perspectivă ne-am propus editarea unei enciclopedii a Forţelor Navale şi invitarea unor personalităţi civile şi militare pentru prezentarea de informări şi expuneri specifice domeniilor lor de activitate. Intenţionăm să stabilim menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii mai strânse cu organele puterii de stat.
Prin activităţile desfăşurate, Asociaţia „Clubul Amiralilor” şi-a probat maturitatea funcţională acţionând ca un veritabil liant între generaţii şi a găsit de fiecare dată calea optimă de a promova ţelurile celor care iubesc cu sinceritate şi servesc cu devotament Marina şi Armata Română. Prin demnitatea şi fermitatea cu care s-a manifestat Clubul Amiralilor în susţinerea principiilor pentru care a fost creat, a oferit şi oferă generaţiilor mai tinere de ofiţeri de marină motivaţia atingerii unor înalte culmi ale performanţei profesionale şi a dobândirii gradului de amiral.
Prin tot ce a întreprins şi a realizat Clubul Amiralilor a constituit un veritabil model de asociere pentru diferite categorii de militari şi în mod deosebit pentru generaţii din alte specialităţi ale Armatei Române. Clubul Amiralilor a acţionat şi va acţiona cu scopul principal ca România să fie percepută ca o putere maritimă importantă, având o activitate comercială pe căi navigabile, competitivă şi Forţe Navale militare capabile să îi apere interesele maritime şi fluviale cu o industrie navală dezvoltată şi cu învăţământ de marină modern.
Acestea sunt doar câteva din argumentele care arată că amiralii României se ridică la înălţimea rangului profesional şi a demnităţii cu care au fost investiţi de-a lungul carierei.
Am convingerea că şi în deceniile viitoare de activitate, Clubul Amiralilor îşi va îndeplini cu prisosinţă misiunea pentru care s-a înfiinţat, aceea de a fi slujitor neabătut al puterii Navale a României, aducând un suflu nou în acţiunile de promovare a intereselor maritime şi fluviale ale ţării noastre.
Ne dorim ca în continuare, Clubul Amiralilor să se situeze pe poziţiile pe care a acţionat până în prezent, activitatea acestuia să devină mai bine cunoscută în lume. Ne dorim să realizăm cât mai multe lucrări ştiinţifice, studii şi să sprijinim Marina Română în viitor.
Doresc, de asemenea, multă sănătate membrilor Clubului Amiralilor, putere de muncă şi realizări cât mai multe în viaţa de zi cu zi.